Politika privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI WEXON PHARMACEUTICAL D.O.O.

 

Ova Politika o zaštiti privatnosti (u daljem tekstu „Politika“) pojašnjava na koji način Wexon pharmaceutical d.o.o. , matični br. 21510831, PIB: 111615928, sa sedištem u Beogradu,  na adresi ul. Dr Dragoslava Popovića 16V/32 (u daljem tekstu: „Wexon“) obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti prilikom korišćenja i obrade Vaših ličnih podataka.

 

Budite sigurni da kompanija Wexon pharmaceutical d.o.o. prepoznaje važnost zaštite i posvećena je poštovanju privatnosti Vaših podataka.

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku, kako biste bili upoznati zašto i na koji način prikupljamo Vaše lične podatke, i na koji način će isti podaci biti upotrebljeni.

 

 

1. OSNOVNI POJMOVI

 

1) „podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

 

2) "lice na koje se podaci odnose" je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju

 

3) „obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

 

4) „rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje;

 

5) „obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

 

6) „pristanak“ lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

 

2.OSNOVNA NAČELA NAŠE KOMPANIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

 

Prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti, naša kompanija se vodi sledećim načelima:

 

1) Podaci o ličnosti će se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama;

2) Podaci o ličnosti će se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose;

3) Podaci o ličnosti će biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade;

4) Podaci o ličnosti će biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave;

5) Podaci o ličnosti će se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade;

6) Podaci o ličnosti će se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera;

 

Naša kompanija

 

 1. će Vaše lične podatke prikupljati, beležiti, razvrstavati, obrađivati, pohranjivati i upotrebljavati uz Vaše prethodno informisanje i dobrovoljno datog pristanka. Takođe, isto će činiti u meri, koja je neophodna i usklađena sa propisanom svrhom;
 2. Vas upoznaje sa tim da se u pojedinim slučajevima obrada Vaših ličnih podataka zasniva na pravnim propisima, te je u skladu sa tim obavezujućeg karaktera. Sa pozivom na isto, naša kompanija će u  ovim slučajevima posebno skrenuti Vašu pažnju na datu okolnost;
 3. Vas upoznaje sa tim da se u pojedinim slučajevima za obradu Vaših ličnih podataka vezuje opravdan interes naše kompanije, odnosno trećih lica, na primer održavanje, razvoj i bezbednost naše internet stranice i web prodavnice.

 

3. RUKOVALAC PODATAKA

 

Wexon pharmaceutical d.o.o. je „rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se Vaši lični podaci obrađuju.

 

Za slučaj da  želite da nas kontaktirate u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka ili ovom Politikom, navodimo Vam naše kontakt podatke:

 

Poslovno ime:        Wexon pharmaceutical d.o.o.

Adresa sedišta:      Ul. Dragoslava Popovića 16V/32 , Palilula

Matični broj:          21510831

PIB:                       111615928 

Broj telefona:        +38169692037

e-mail:                   office@wexonpharm.rs

 

Kontakt odgovornog lica za zaštitu podataka o ličnosti:           Jelena Dinčić

Poslovni podaci trećeg lica-provajdera naše internet stranice:  B2B TEAM DOO

Adresa: Šumatovačka 40, Beograd

Telefon: 0641118574

E-mail: pavle.damjanovic@allmedia.rs  

 

U nekim slučajevima može postojati potreba da naša kompanija Vaše lične podatke dostavi eksternim pružaocima usluga koji dodatno obrađuju Vaše podatke.  Ovde je reč o trećim licima, koje naša kompanija angažuje za isporuku robe na Vašu adresu, distribuciju reklamnog materijala na Vašu mail adresu i slično. Isti pružaoci usluga, kao obrađivači, imaju obavezu da Vaše lične podatke obrađuju u skladu sa našim uputstvima i ovom Politikom. Za bilo koji drugi prenos Vaših ličnih podataka, na primer prenos podataka za prijavljivanje sa naših sajtova na sajt društvene mreže treće strane ili web servis kao što je Facebook ili Instagram, potrebna je Vaša izričita saglasnost. Kompanija Wexon pharmaceutical d.o.o. garantuje da Vaše lične podatke neće niti prodati niti iznajmiti trećim licima.

 

Imajte u vidu da se gore naznačena ograničenja raspolaganja Vašim ličnim podacima u odnosu na treća lica ne primenjuju u slučaju postavljanja naloga državnog organa da im se isti podaci stave na uvid.

 

Upoznajemo Vas da u interesu pružanja što kvalitetnije usluge našim korisnicima, prilikom obrade podataka o ličnosti, koristimo usluge sledećih obrađivača:

 

Naziv kompanije

Adresa

Delatnost

 Post Express

Takovska 2, 11120 Beograd

 

Kurirska služba

 

 

Po predmetu direktnog marketinga i /ili newsletter-a naši obrađivači su:

 

Naziv kompanije

Adresa

Delatnost

All Media

 

Koče Popovića 4, Beograd

 

Internet marketing

 

 

U slučaju promene spiska obrađivača, istu promenu ćemo sprovesti i kroz ovu Politiku kako bi i Vas blagovremeno obavestili.

 

 

4.PODACI OBRAĐENI OD STRANE KOMPANIJE

 

Wexon pharmaceutical d.o.o. obrađuje podatke lica, koja posete ili se registruju ili kupuju na web stranici http://wexonpharm.rs .

Vaši podaci se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam iste podatke dostavili ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

 

Svrha prikupljanja, čuvanja i obrade Vaših ličnih podataka je pre svega izvršavanje ugovornih obaveza, ali Vaše lične podatke ponekad koristimo i za unapređenje iskustva kupovine, za direktan marketing ili iz razloga bezbednosti.

 

WEXON PHARMACEUTICAL D.O.O. se obavezuje da Vaše lične podatke neće deliti trećim licima za svrhe, koji nisu definisani ovom Politikom.

 

Detaljnije objašnjenje procesa obrade Vaših podataka o ličnosti nam možete slobodno zatražiti slanjem maila na adresu office@wexonpharm.rs ili slanjem dopisa na gore istaknutu poštansku adresu. Odgovor na postavljeno pitanje ćemo Vam dostaviti na kontakt podatke koje ste nam ostavili i to bez odlaganja, najranije u roku od 3 dana od dana prijema pitanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema Vašeg pitanja.

 

U svakom od napred navedenih slučajeva ćemo nastojati da Vam pružimo pouzdane informacije u vezi sa obradom Vaših podataka.

 

4a Ostali sajtovi

 

Sajt naše kompanije može sadržati linkove ka sajtovima trećih lica ili od sajtova trećih lica. Imajte u vidu da se ova Politika primenjuje samo na sajt naše kompanije, tako da, kada se povežete sa drugim sajtovima, trebalo bi da se upoznate sa politikama privatnosti datih sajtova.

 

4b Ostali lični podaci, koje nam dostavite

 

Vi nam kao naši korisnici svakako možete na dobrovoljnoj osnovi davati informacije na primer o tome koje proizvode iz našeg portfolija preferirate, iz kojih razloga kupujete određeni proizvod, koji stil života Vam odgovora i slično, na osnovu kojih informacija Vas i mi možemo bolje upoznati i na taj način Vam pomoći da Vam kupovina kod nas bude prijatno iskustvo. 

 

4c Opoziv pristanka, brisanje saglasnosti

 

 
Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo Vaše podatke koristiti za tu svrhu, sve dok svoju saglasnost ne opozovete. Saglasnost koju ste dali možete opozvati  u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi pravno i faktičko dejstvo u budućnosti.

 

Ukoliko ne želite da koristite Wexon Pharm  nalog, Vi isti nalog možete izbrisati u bilo kom trenutku tako što ćete nam poslati opoziv saglasnosti za korisnički nalog (isključite notifikacije) putem e-mail-a.

 

Takođe, u bilo kom trenutku i bez ikakvih troškova naknade se možete usprotiviti korišćenju Vaših ličnih podataka, delimično ili potpuno obrisati ili blokirati Vaš Wexon Pharm nalog ili tražiti informacije o Vašim ličnim podacima ili ispravku Vaših podataka, koji se čuvaju kod nas. U ostvarivanju ovih zahteva, niste dužni da se pridržavate određene forme. Na primer, možete nam se obratiti slanjem e-mail-a na office@wexonpharm.rs  ili korišćenjem našeg  kontakt formulara na sajtu. Za dalje informacije pogledajte tačku 5. ove Politike „Šta je još potrebno da znate o obradi podataka o ličnosti?“.

 

 

5.ŠTA JE JOŠ POTREBNO DA ZNATE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI?

 

Vaši lični podaci u sistemu naše kompanije imaju status poverljivih informacija, te se čuvanje i obrada Vaših ličnih podataka vrši u skladu sa prirodom podataka.

 

Što se tiče sadržine i vremena korišćenja ličnih podataka, trudimo se da prikupimo, čuvamo i obrađujemo samo one Vaše lične podatke, koji su potrebni u određenom slučaju (npr. kako bismo realizovali Vašu narudžbinu, kako bismo odgovorili na Vaša pitanja ili nedoumice, kako bismo Vas obavestili o rezultatima nagradnih kvizova i ostalo ), kao i da obradu istih podataka vremenski svedemo na optimalno najkraći vremenski period.

 

S obzirom na to da nam Vaše podatke o ličnosti prosleđujete na dobrovoljnoj osnovi prilikom registracije, kupovine ili kontaktiranja naše Službe za kupce, molimo Vas da prilikom davanja istih podataka naročitu pažnju obratite na to da su podaci stvarni, korektni i tačni, pošto se za iste podatke Vi smatrate odgovornim. Neispravan, netačan ili nepotpun podatak nas može sprečavati u izvršenju usluga.

 

Ukoliko nam Vi ne dajete Vaše lične podatke, već podatke drugog lica, mi ćemo pretpostaviti da Vi raspolažete sa odgovoraćujim ovlašćenjem za raspolaganje podacima drugog lica.

 

Vi Vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti možete opozvati u bilo koje vreme na sledeće načine:

 • Brisanjem registracije
 • Opozivom pristanka za obradu podataka o ličnosti, odnosno
 • Opozivom/brisanjem pristanka za obradu i upotrebu bilo kojeg podatka, koji se smatra obavezujućim za registraciju,

 

Registraciju opoziva Vašeg pristanka – iz tehničkih razloga – sprovodimo u roku od 3 dana od dana prijema Vašeg opoziva na neku od naših kontakt (mail ili poštanska) adresa, ali pri tome Vam skrećemo pažnju da je sa pozivom na ispunjenje zakonskih obaveza i realizaciju opravdanih interesa, naša kompanija ovlašćena pojedine podatke o ličnosti koristiti i nakon opoziva saglasnosti (navesti pravni osnov).

 

U slučaju upotrebe podataka o ličnosti, koji mogu izvazvati bitnu zabludu, ili ukoliko neki naš posetilac učini krivično delo ili sprovodi napad na našu kompaniju, ukidanjem registracije datog posetioca istovremeno brišemo i njegove podatke o ličnosti, odnosno – u slučaju potrebe – čuvamo ove podatke radi utvrđivanja građansko pravne odgovornosti, odnosno za vreme trajanja krivičnog postupka.

 

 

6.ŠTA JE JOŠ POTREBNO DA ZNATE O OBRADI PODATAKA KOD DIREKTNOG MARKETINGA I NEWSLETTER-A ?

 

Vi, svojom izjavom datom prilikom registracije ili kasnije, prilikom izmene Vaših podataka o ličnosti na platformi naše web prodaje/web stranice, odnosno izričitom izjavom volje o davanju pristanka, možete dati pristanak za to da Vaše podatke iskoristimo i u marketinške svrhe. U ovom slučaju – do opoziva pristanka – Vaše podatke o ličnosti koristimo i za direktni marketing i/ili za slanje newsletter-a i prosleđujemo Vam reklamne i druge pošiljke, odnosno obaveštenja i ponude i/ili newsletter.

 

Vi Vaš pristanak za direktni marketing i za slanje newsletter-a nam možete dati zajedno ili odvojeno, kao što iste možete i opozvati u bilo koje vreme, zajedno ili odvojeno.

 

Brisanje registracije svakako tretiramo opozivom pristanka, dok opoziv pristanka u pogledu obrade podataka za direktni marketing i newsletter nikako ne tretiramo kao opoziv pristanka za obradu Vaših podataka u druge naznačene svrhe.

 

Registraciju opoziva, odnosno otkaza pojedinih pristanaka-iz tehničkih razloga-sprovodimo u roku od 3 radna dana.

 

 

7.ŠTA JE POTREBNO DA ZNATE O NAGRADNIM KVIZOVIMA ILI AKCIJSKOJ PRODAJI?

 

Naša kompanija u okviru promotivnih kampanja može organizovati nagradne kvizove ili akcijsku prodaju proizvoda, pri čemu se uslovi učešća u nagradnom kvizu ili akcijskoj prodaji ističu na lako uočljivom, centralnom mestu na naslovnoj web stranici naše kompanije.

 

 

8.OSTALA PITANJA U POGLEDU OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

 

Vaše podatke o ličnosti možemo prosleđivati samo u pravnim okvirima, a u slučaju naših obrađivača ugovaranjem ugovornih odredbi, koji su usklađeni sa ovom Politikom, kako obrađivači Vaše lične informacije ne bi koristili za ciljeve protivne Vašem pristanku.

 

Ostale informacije možete pronaći u tački 2. ove Politike.

 

Sudovi, tužilaštva i drugi državni organi (npr. Poreska uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova i ostali) nas mogu potražiti radi predaje raspoloživih obaveštenja, podataka ili dokumenata. U ovim slučajevima naša kompanija je dužna da postupi po nalogu postupajućeg državnog organa u meri u kojoj je to neophodno radi ispunjenja obaveza po samom nalogu.

 

Saradnici i zaposleni naše kompanije, koji učestvuju u obradi Vaših podataka, su, uz prihvatanje obaveze zaštite poverljivih informacija, ovlašćeni da se upoznaju sa Vašim podacima o ličnosti.

 

Vaše podatke o ličnosti čuvamo uz primenu adekvatnih tehničkih i drugih mera, dok u isto vreme obezbeđujemo i bezbednost i raspoloživost podataka. Vaše podatke štitimo od neovlašćenih pristupa, otkrivanja, upotreba, izmena, uništavanja, povreda odnosno objavljivanja u javnosti, kao i bilo kojih drugih formi neovlašćene upotrebe podataka o ličnosti.

 

Određeni podaci se i dalje čuvaju odštampani ili ispisani na papiru, ali imamo tendenciju da sve lične podatke koje obrađujemo postepeno digitalizujemo. Obrađeni podaci se skladište u Wexon Pharmaceutical prostorijama i IT sistemima, ali ponekad iste podatke čuvamo i na serverima naših pouzdanih provajdera.

 

U okviru primenjenih organizacionih mera proveramo fizički pristup Vašim podacima u našim prostorijama, konstantno edukujemo naše zaposlene i pisane dokumente sa Vašim podacima čuvamo zatvorene, dok na polju tehničkih mera primenjujemo lozinke, politiku poverljivosti i programe protiv virusa. Ipak, skrećemo Vam pažnju na to da prosleđivanje podataka putem interneta se ne može tretirati u potpunosti bezbednim vidom prosleđivanja podataka. Naša kompanija čini sve u interesu toga da procesi budu sve bezbedniji, ali, ipak, ne možemo preuzeti odgovornost za bezbednost slanja podataka putem naše web stranice. Svakako, budite sigurni, da naša kompanija u postupanju sa Vašim podacima, koje smo primili, primenjuje stroge procedure kako radi bezbednosti Vaših podataka, tako i radi sprečavanja protivpravnog pristupa Vašim podacima.

 

Po predmetu bezbednosnih pitanja, molimo Vas da sa brižnom pažnjom sačuvate Vašu lozinku za pristup našoj web stranici i web prodavnici i da istu lozinku ne otkrivate trećim licima.

 

 

9. KOJA SU VAŠA PRAVA I KOJI PRAVNI LEKOVI VAM STOJE NA RASPOLAGANJU?

 

Znajte da Vi imate pravo da:

 1. ZATRAŽITE OBJAŠNJENJE O TRETMANU VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI I PRISTUP ISTIM PODACIMA

 

Naša kompanija će Vam, po Vašem zahtevu, dostaviti obaveštenje/objašnjenje o

 • podacima,
 • izvorima podataka,
 • svrsi i pravnom osnovu obrade podataka,
 • periodu tokom kojeg zadržavamo Vaše lične podatke, a ako to nije moguće, o kriterijumima koji određuju dužinu vremenskog roka,
 • imenu, adresi naših obrađivača i njihovoj delatnosti, koja je povezana sa obradom Vaših podataka,
 • okolnostima, dejstvu, kao i preduzetim preventivnim merama ili merama, koje smo preduzeli u cilju suzbijanja povreda podataka o ličnosti,
 • pravnom osnovu prosleđivanja Vaših podataka o ličnosti trećim licima i samim trećim licima;

 

Obaveštenje ćemo Vam dati u najkraćem mogućem roku, u roku od 3 dana ili najviše mesec dana. Davanje obaveštenja je besplatno, izuzev kada ste u tekućoj godini već podnosili zahtev za davanje obaveštenja sa identičnim krugom pitanja. Naplaćenu naknadu za davanje obaveštenja ćemo Vam refundirati u slučaju kada utvrdimo da smo Vaše podatke nezakonito koristili ili u slučaju kada po datom obaveštenju izvršimo određene korekcije podataka. Davanje obaveštenja možemo odbiti samo u zakonom propisanim slučajevima, uz naznačavanje pravnog propisa, pravnog leka i mogućnosti za traženje pomoći nadležnih državnih organa.

 

 1. ZATRAŽITE IZDAVANJE KOPIJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA IZ SISTEMA NAŠE KOMPANIJE

 

Ukoliko želite kopiju pojedinih ili svih ličnih podataka koje imamo o Vama možete nas slobodno kontaktirati.

 

 1. ZAHTEVATE ISPRAVKU, KOREKCIJU I DOPUNU VAŠIH PODATAKA

 

Želimo da se uverimo da su Vaši lični podaci tačni i ažurni. Ukoliko neke od Vaših podataka smatrate netačnim ili zastarelim Vi nas bilo kada možete zamoliti da ih ispravimo ili uklonimo.

 

U slučaju ispravke, korekcije i dopune Vaših ličnih podataka, naša kompanija će obavestiti i ostala lica, kojima je prosleđivala Vaše podatke  na dalju obradu. Od ovog pravila se odstupa jedino u slučaju kada izostanak istog obaveštenja ne povređuje Vaše opravdane interese.

 

Ukoliko u roku od najranije 3 dana ili najkasnije mesec dana ne postupimo po Vašem zahtevu za ispravku, korekciju i dopunu Vaših podataka, o razlozima odbijanja ćemo Vas obavestiti pismenim ili elektronskim putem, kada ćemo Vas takođe upoznati i sa raspoloživim pravnim lekovima i mogućnošću da potražite pomoć nadležnih državnih organa.

 

 1. OPOZOVETE DALJU OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA I ZATRAŽITE BRISANJE ISTIH  PODATAKA (izuzev obavezne obrade Vaših podataka)

 

Možete nas zamoliti da prekinemo obradu, ili čak, da obrišemo Vaše lične podatke. Imajte u vidu da ukoliko su Vaše lične informacije neophodne za izvršenje određenih ugovornih obaveza naše kompanije prema Vama, naša kompanija možda neće biti  u stanju da izvrši takve ugovorne obaveze. Isto tako, ukoliko su Vaši lični podaci potrebni kako bi naša kompanija ispoštovala određene zakonske obaveze (npr. poreski propisi), naša kompanija neće biti u mogućnosti da postupi po Vašem zahtevu. 

 

U slučaju opoziva daljeg korišćenja i brisanja Vaših ličnih podataka, naša kompanija će obavestiti i ostala lica, kojima je prosleđivala Vaše podatke  na dalju obradu. Od ovog pravila se odstupa jedino u slučaju kada izostanak istog obaveštenja ne povređuje Vaše opravdane interese.

 

Ukoliko se protivite obradi Vaših ličnih podataka, Vaš prigovor o istom ćemo ispitati u roku od 3 dana ili najkasnije mesec dana i o donetoj odluci ćemo Vas pismenim putem obavestiti. Ukoliko smo doneli odluku da je Vaš prigovor osnovan, u tom slučaju ćemo obradu podataka, uključujući rukovanje podacima i prosleđivanje podataka-zaustaviti i podatke zaključati. Takođe, o prigovoru i o preduzetim merama ćemo obavestiti i sva ona lica, kojima smo prosleđivali podatke, koji su obuhvaćeni prigovorom, koja lica su dužna da preduzmu mere u cilju realizacije prava prigovora.

 

U tom slučaju ćemo odbiti postupanje po Vašem zahtevu, kada obradu podataka nameću obavezujući pravni propisi, koji imaju prioritet u odnosu na Vaše interese, prava i slobode. Ukoliko se ne slažete sa našom odlukom ili ako propustimo da postupimo u propisanom roku, od dana objavljivanja naše odluke, odnosno po isteku 30 dana od poslednjeg dana propisanog roka, Vi ste ovlašćeni da zatražite pomoć nadležnih državnih organa.

 

Rešavanje pravnih sporova iz oblasti zaštite podataka o ličnosti spada u nadležnost suda. Po Vašem izboru, spor se može procesuirati i pred sudom, koji je nadležan po Vašoj adresi prebivališta, odnosno boravišta. 

 

 1. ZAHTEVATE PREBACIVANJE PODATAKA DRUGOM RUKOVAOCU PODATAKA (PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA)

 

Ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku ili se vrši automatizovanim sredstvima, imate pravo da od naše kompanije zatražite da Vaše podatke prenesemo drugom rukovaocu.

 

 1. PODNESETE PRIGOVOR NA NAČIN NA KOJI RUKUJEMO VAŠIM PODACIMA

 

Zapamtite da imate pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka.

 

 1. OGRANIČITE PRISTUP VAŠIM PODACIMA NAŠOJ KOMPANIJI I/ILI TREĆIM LICIMA U ODREĐENIM PROCESIMA ILI U POTPUNOSTI

 

Ukoliko ste osporili tačnost Vaših podataka ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje Wexon pharmaceutical d.o.o. smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.

 

Za ostvarivanje napred navedenih prava, molimo upotrebite kontakt podatke kompanije Wexon pharmaceutical d.o.o. iz ove Politike. Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo Vaše lične informacije, uvek imate pravo da podnesete zvaničnu žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

 

10. VAŽENJE I DOPUNA OVE POLITIKE. 

 

Naša kompanija može da izmeni ili ažurira delove ove Politike, a da vas o tome prethodno ne obavesti.

 

Svakako uvek proverite našu Politiku, pre nego što započnete korišćenje naše web stranice, kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja Politike.

 

Ova Politika stupa na snagu dana 02.08.2021. godine. Politika o zaštiti privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažurnu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.

 

 

Maestro
Mastercard
Visa
Dina
American Express
Banca Intesa
Verifed by Visa
Mastercard Secure Code