Uslovi korišćenja

WEXONPHARM WEBSHOP OPŠTI USLOVI

 

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Wexon pharmaceutical d.o.o., svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta http://wexonpharm.rs 

O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta http://wexonpharm.rs  obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Wexon pharmaceutical d.o.o., adresa za izjavljivanje reklamacije je: office@wexonpharm.rs

– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu http://wexonpharm.rs

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice http://wexonpharm.rs/  smatra prodajom na daljinu.

– da roba koja se prodaje putem internet sajta http://wexonpharm.rs  poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

– da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;

– da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 2.500 rsd.

– kupljenu robu isporučujemo u roku od 3-5  dana putem kurirske službe Post Express, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE – da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu http://wexonpharm.rs

– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta http://wexonpharm.rs  može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster PORUDŽBINA preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da je sajt http://wexonpharm.rs  dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt http://wexonpharm.rs/

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana. Izjavu o odustanku od ugovora možete naći OVDE. 

– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.

 

1.Osnovni podaci
 

1.1 Podaci Prodavca

Poslovno ime Prodavca: Wexon pharmaceutical d.o.o.

Adresa sedišta:  Ul. Dragoslava Popovića 16V/32 , Palilula

Kontakt telefon, e-mail: +38169692037, office@wexonpharm.rs

PIB:     111615928

MB:     21510831

Broj tekućeg računa:     155-0070100165749-71 Halkbank A.D.

Web adresa       http://wexonpharm.rs

Šifra delatnosti 4690 – Nespecijalizovana trgovina na veliko

 

1.2. Kupac

Kupac je svako fizičko lice, koje prihvata Wexon Pharm Webshop Opšte uslove objavljene na ovoj internet stranici i putem web shopa   naruči proizvod.

 

1.3. Kurirska služba

Dostava naručenog proizvoda se vrši od strane kurirske službe sa kojom Prodavac ima zaključen Ugovor o pružanju usluga.

Osnovni podaci kurirske službe sa kojom Prodavac sarađuje:

 

Poslovno ime kurirske službe:    Post express Samostalni sektor za kurirske ekspres i paketske usluge u sastavu jp ptt saobraćaja srbija

Skraćeno poslovno ime kurirske službe: Post Express

Adresa sedišta:  Takovska 2, 11000 Beograd

Kontakt telefon: 0800 100 808; 011 3 607 607

e-mail:  usluge@posta.rs

PIB:     100002803

MB:     07461429

Kurirska služba preuzima od Prodavca  proizvod sa neophodnom pratećom dokumentacijom i organizuje dostavu istog na adresu dobijenu od strane Prodavca. Kurirska služba je ovlašćena da od Kupca , a u ime i za račun Prodavca, preuzme  protivvrednost  (cenu) proizvoda.

 

Kurirska služba preuzimanjem porudžbine od Prodavca preuzima i odgovornost za urednost isporuke istog krajnjem potrošaču, Kupcu.

Kurirska služba u okviru svoje delatnosti, čuva, obrađuje i koristi od strane Prodavca dostavljene podatke, vezan obavezom zaštite tajnosti podataka.

 

 

 2. Cilj Wexon Pharm Webshop opštih uslova

 

2.1.  Uputstva

Wexon pharmaceutical d.o.o. je sastavila i izdala Webshop Opšte uslove sa ciljem da u njemu detaljno opiše uslove korišćenja webshop usluge Prodavca, prava, obaveze i odgovornosti Prodavca i Kupca, kao i sve bitne okolnosti u vezi sa uslugama Wexon pharmaceutical d.o.o..

Opšti uslovi sadrže sve bitne elemente pravnog odnosa, koji se korišćenjem webshop usluge uspostavlja  između Wexon pharmaceutical d.o.o., kao Prodavca, i fizičkog lica, kao Kupca. Na sva prava, obaveze i odgovornosti, koja nisu regulisana Opštim uslovima, primenjuju se odredbe  Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni pravni propisi Republike Srbije koji uređuju delatnost Wexon pharmaceutical d.o.o., kao Prodavca.

 

2.2. Objavljivanje Wexon Pharm Webshop Opštih uslova

Prihvatanje Wexon Pharm Webshop Opštih uslova je preduslov za izvršenje naručenih usluga Prodavca. Kupac prosleđivanjem svoje porudžbine na internet stranici prećutno prihvata Wexon Pharm Webshop Opšte uslove.

 

2.3. Izmene i dopune Opštih uslova

Wexon pharmaceutical d.o.o. zadržava pravo da jednostrano vrši izmene i dopune objavljenih Opštih uslova. Wexon Pharm Webshop Opšti uslovi i njihove izmene i dopune stupaju na snagu danom  objavljivanja na internet stranici. Wexon Pharm Webshop Opšti uslovi ostaju na snazi za sve vreme dok  Wexon pharmaceutical d.o.o. obezbeđuje kontinuirano i uredno funkcionisanje usluge webshop-a.

O eventualnim promenama Wexon Pharm Webshop Opštih uslova se Kupac blagovremeno može informisati pristupom na zvaničnu internet stranicu Prodavca i proverom istih.

 

 

3. Wexon Pharm Webshop usluga

 

3.1. Teritorijalno važenje

Wexon pharmaceutical d.o.o. prihvata i preuzima obavezu organizovanja isporuke isključivo onih porudžbina koje se isporučuju na teritoriji Republike Srbije. Imajući u vidu gore navedeno svaka porudžbina, čija bi se isporuka trebala izvršiti na adresi u inostranstvu, se smatra nemogućom i kao takva se briše od strane prodajne službe Prodavca.

 

3.2. Porudžbina

Porudžbina putem sajta je moguća za sve na sajtu navedene proizvode klikom na dugme „KUPI”.

Proizvodi iz asortimana Prodavca se  mogu naručiti putem dostupnog Wexon Pharm Webshop-a, pri čemu poručivanje proizvoda od strane Kupca se u smislu člana 2.2. Opštih uslova ujedno tretira i kao prihvatanje istih od strane Kupca.

Preduslov poručivanja proizvoda jeste registracija Kupca na Wexon Pharm Webshop-u. U momentu kada Kupac potvrdi  sadržinu konačne porudžbine, ista se registruje  u bazi podataka Prodavca i Webshop sistem Prodavca automatski prosleđuje Kupcu e-mail potvrdu o prijemu porudžbine.

Wexon pharmaceutical d.o.o. zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca, kontaktira Kupca e-mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

 

3.3.  Registracija

Kupac ima mogućnost da prosleđuje svoje porudžbine Prodavcu putem Wexon Pharm Webshop-a isključivo nakon registracije na internet stranici Prodavca. Dakle, Kupac može i bez registracije da pretražuje internet ponudu Prodavca, međutim, da bi mogao i da poruči neki od proizvoda neophodno je da se prethodno registruje. Podatke Kupca unete prilikom registracije Wexon pharmaceutical d.o.o. registruje,tako da prilikom sledeće porudžbine Kupac mora uneti samo korisničko ime i šifru.

 

3.4. Izmena, brisanje porudžbine

Nakon prijema elektronske potvrde Prodavca o primljenoj porudžbini, porudžbina ne može biti predmet brisanja.

Ipak, u slučaju kada porudžbina još nije predata od strane Prodavca kurirskoj službi, Prodavac priznaje pravo Kupca da izvršenu porudžbinu otkaže e-mailom ili pozivom prodajne službe.

O eventualnoj izmeni ili dopuni porudžbine, Kupac ima pravo da kontaktira Prodavca putem e-maila ili telefonskim putem na gore označenom broju pod stavkom „ kontakt telefon, e-mail”.

 

3.5. Raspoloživost proizvoda

Wexon Pharm Webshop tim ulaže konstantne napore da ponuda proizvoda prikazana na internet stranici Prodavca uvek bude ažurna. Ipak, zbog dinamičnosti tržišta i promenljive potražnje za proizvodima postoji mogućnost da u određenim slučajevima poručeni proizvod više ne bude raspoloživ u magacinu Prodavca u traženo vreme. Ukoliko se dogodi ovakav slučaj  prodajna služba Prodavca je dužna  o tome obavestiti  Kupca e-mailom i kontaktirati ga o mogućem vremenu obezbeđenja proizvoda i isporuke istog.

 

3.6. Protivvrednost proizvoda i troškovi isporuke

Proizvod, koji je Kupac naručio putem Wexon Pharm Webshop-a,  se plaća po ceni Prodavca, koja je važila na dan porudžbine.

Kupac ima obavezu da u gotovinskom novcu isplati protivvrednost (cenu) proizvoda prilikom preuzimanja istog od  kurirske službe.

Kurirska služba o preuzimanju gotovinske protivvrednosti proizvoda izdaje potvrdu Kupcu.

Prodavac ne priznaje mogućnost delimične isplate protivvrednosti proizvoda, odnosno kupovine na rate.  U vezi sa tim kurirska služba nema pravo da primi  delimičnu isplatu Kupca.

Kupac može preuzeti ili sve proizvode iz potvrđene konačne porudžbine ili može odbiti preuzimanje porudžbine u celini. Iz toga proističe da kurirska služba nema ovlašćenje da odlučuje o sadržini isporuke, odnosno da donosi odluku o vršenju delimičnih isporuka.

Troškovi Isporuke za proizvode u vrednosti do 2.500,00 RSD padaju na teret Kupca u iznosu određenom prema važećem cenovniku kurirske službe, dok za porudžbine u vrednosti preko 2.500,00 RSD troškovi isporuke padaju na teret Prodavca.

Aktuelni i ažurirani cenovnik kurirske službe možete pogledati na sledećoj adresi.

U slučaju da nakon izvršene porudžbine bude utvrđeno od strane Prodavca da je omaškom na sajtu u odnosu na poručeni proizvod  označena pogrešna cena, Prodavac će nastojati da Kupca u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene koja je za poručeni proizvod važila u trenutku porudžbine. U tom slučaju Kupac ima pravo da poručeni  proizvod plati prema stvarnoj ceni koja je važila za taj proizvod  u trenutku porudžbine ili  da odustane od porudžbine.

 

3.7. Neuspešna dostava

Dostavu poručenog proizvoda će kurirska služba pokušati u roku od 2 radna dana od dana potvrde  porudžbine. Pre dostave porudžbine kurirska služba će kontaktirati Kupca radi utvrđivanja mesta i vremena lične dostave.

Nakon neuspešne prve dostave, kurirska služba ima obavezu da  pokuša sa još  jednom dostavom u roku od 24h od prve dostave. Ukoliko ni nakon drugog pokušaja poručeni proizvod ne bude uručen Kupcu smatraće se da je Kupac  odustao od porudžbine i da je na taj način iskazao volju da se zaključeni kupoprodajni ugovor raskine.

 

3.8. Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Wexon pharmaceutical d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

 4. Prava i obaveze Kupca

 

4.1. Reklamacija

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca na robu.

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj 011/4501911 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na mail adresu i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 011/4501911, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na mail adresu office@wexonpharm.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice (pravilnik možete preuzeti OVDE). Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju (obrazac možete preuzeti OVDE) treba da pošaljete na adresu Wexon pharmaceutical d.o.o. (sa naznakom za Wexon Pharm web shop), office@wexonpharm.rs .

 

4.2. Zaštita ličnih podataka

Kupac ima pravo na zaštitu registrovanih ličnih podataka u skladu sa Wexon Pharm Webshop Polisom privatnosti.

 

4.3. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

 

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

5. Izjava o konverziji

Sva plaćanja će biti izvršena u srpskoj valuti - dinarima (RSD). Iznos koji će se naplatiti sa platne kartice (u slučaju da je valuta različita od RSD) konvertuje se u lokalnu valutu po kursu kartičarskih organizacija. Kao rezultat ove konverzije moguća je razlika u odnosu na cifru prikazanu na web strani.

Maestro
Mastercard
Visa
Dina
American Express
Banca Intesa
Verifed by Visa
Mastercard Secure Code